Naším krajem se nám nejspíše prohánějí ti Jezdci z Dűrerovy APOKALYPSY…

 

 MUDr. Igor Dvořáček, PhD., nejpilnější soudní znalec v České republice – Díl druhý

Ani se nechce věřit, co všechno musíte podstoupit, v našem konkrétním případě ten tvrdohlavý a důsledný Spolek Šalamoun, chcete-li skutečně zjistit, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, tedy s penězi nás všech.

Jako modelový měsíc vybral pan Ing. Václav Peričevič duben roku 2016, který odpovídá celoročnímu účtovanému průměru částek a zpracoval jej dle oficiálních a daňových dokladů tohoto prapodivného, až apokalyptického, soudního znalce MUDr. Igora Dvořáčka, PhD. pro přehlednost do několika tabulek.

V Tabulce 1 vidíme, že znalec účtoval Krajskému ředitelství Policie České republiky – Moravskoslezkého kraje v měsíci dubnu 2016 celkem 30 pitev včetně sepsání znaleckých posudků. A rovněž ten samý znalec v tom samém měsíci dubnu 2016 účtoval ještě dalších různých 17 znaleckých posudků, jak ukazuje Tabulka 2.

Pouze jedna jediná pitva byla opatřením PČR nařízena v sobotu 26. března 2016 (viz řádek 178 v Tabulce 1). Z žádných jiných dokladů nevyplývá, že by soudní pitvy byly prováděny o sobotách nebo o nedělích.

Ze zadaných znaleckých posudků vyplývá, že ani jedno opatření Policie ČR nevzniklo v sobotu nebo v neděli (viz sloupec C v Tabulce 1) a z naprosto žádného údaje nevyplývá, že znalec zpracovával znalecké posudky v sobotu nebo v neděli.

K pochopení celé problematiky a výpočtu celé rovnice je třeba znát neznámou, a to délku soudní pitvy, protože u znaleckých posudků se znalečné účtuje hodinově (viz sloupec E v Tabulce 1).

Do 31.12.2002 se délka soudní pitvy účtovala hodinově. Průměrná účtovaná délka jedné soudní pitvy byla cca 15-20 hodin. Od 1.1.2003 byl zaveden paušál ve výši 6500,- Kč za jednu soudní pitvu, který zhruba odpovídá cca 18,5 hodinám za jednu soudní pitvu. (Odměna znalce á 350 hod x 18,5 hod činí  6475,- Kč).

Nepotěšíme soudně znaleckou obec tím, že je nám známo, že hodinová částka je mírně nadhodnocena, ale s ohledem na skutečnost, že nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček, PhD. může být i znalcem nejrychlejším, záměrně budeme jednu soudní pitvu násobit pouze 10ti hodinami, bez ohledu na skutečnost, že dle dokladů – faktur – účtoval 7 pitev jako mimořádně složité tzv. vyšším paušálem (viz sloupec E v Tabulce 1). Z logiky věci předjímáme, že mimořádně složitá pitva je i časově náročnější, ale pro naprostou absurdnost účtovaných částek to nehraje naprosto žádnou roli.

Jako poslední konstantu je nutno uvést sloupec F (opět v Tabulce 1), tedy pořizování dalších histologických preparátů. Je zcela neuvěřitelné, že u každé soudní pitvy pořizoval náš nejpilnější znalec další histologické preparáty, kdy jejich zkoumáním musel trávit další čas. Zkoumání histologických preparátů např. v případě Petra Kramného trvalo cca 15 minut jeden (viz Zdroj 3).

Jak jsem již předeslal není z naprosto žádných i sebemenších indicií zřejmé, že svou znaleckou činnost vykonával MUDr. Igor Dvořáček, PhD. v sobotu či v neděli, ale pro naprostou absurditu výpočtu se budeme při jeho nadpřirozených schopnostech domnívat, že ANO!

Měsíc duben má, rok co rok, 30 dnů včetně sobot a nedělí, což dohromady činí 30 x 24 = 720 hodin.

NULA hodin –  MUDr. Igor Dvořáček, PhD. má velké podnikatelské aktivity v subjektech napojených na FN Ostrava (namátkově společnosti CGB Laboratoře a.s., Genetika Ostrava s.r.o., Renarkon o.p.s., atd.). Ve společnosti CGB Laboratoře a.s. dokonce působí jako ředitel technického úseku. Nejsme schopni konkrétně doložit, kolik hodin se věnuje svým bohatým podnikatelským aktivitám – proto uvádíme těch NULA hodin.

NULA hodin –  bohaté společenské či volnočasové aktivity. Ani tady nejsme schopni korektně doložit, proto opět NULA hodin.

137 hodin – účtované znalečné (Tabulka 1 a Tabulka 2)

210 hodin – pracovní úvazek 1,0 na HPP ÚSL FNO Ostrava, a to na pozici přednosty ústavu v roce 2016 a dále zkrácený úvazek nejméně 0,2 jako vedoucí katedry na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

300 hodin –  za provedených 30 pitev, záměrně podhodnotím, že jedna pitva trvala jen 10 hodin (Tabulka 1).

17 hodin – další vykazovaná a účtovaná duševní práce (Tabulka 2).
55 hodin –  zkoumání pořízených dalších histologických preparátů.

1 hodina –  cesta do práce a cesta z práce. Opět záměrně podhodnotím, protože dle Tabulky 1 jen cesta v pracovních dnech trvala 4,2 hod. za měsíc. Jelikož však je nejpilnější soudní znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček, PhD. velkým milovníkem luxusních sportovních vozů exkluzivních značek FERRARI a MASERATI, můžeme snad oprávněně předpokládat, že to může zvládnout i rychleji.

Součet = 720 hodin. 

Dle výsledku tohoto zjevně podhodnoceného výpočtu můžeme naprosto směle konstatovat že:  

  1. Igor Dvořáček, PhD. nespalani minutu nejen v měsíci dubnu 2016, ale po celý rok 2016 (měsíční účtované částky jsou prakticky totožné);
  2. Igor Dvořáček, PhD. nejedlani minutu nejen v měsíci dubnu 2016, ale po celý rok 2016;
  3. nemá asi dále smysl provádět absurdní výčet všeho dalšího, co znalec MUDr. Igor Dvořáček, PhD. v roce 2016 nemohl stihnout.

Každého jistě napadne, že po takovémto  „znaleckém výkonu“ v roce 2016, musel náš nejpilnější soudní znalec v celé ČR pan MUDr. Igor Dvořáček, PhD. padnout vysílením, ale opak je pravdou. „Nespavost“ ho zjevně posílila a již v roce 2017 zpracoval 483 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství – ano, uhodli jste, opět nejvíce v České republice.

Nemusím nikterak akcentovat, že pokud by došlo k situaci, že by třeba 24 hodinový maratón byl narušen, třeba obhajobou některého znaleckého posudku u soudu, či nedej Bože nemocí či dokonce dovolenou, tak se nám celá rovnice naprosto zhroutí a dostaneme se do těžko uvěřitelných mínusových čísel. Stejný mínus by nastal, kdyby náš znalec pracoval jen v pracovních dnech, což je v přepočtu jen a pouze 504 hodin – a tím jsme jen v základu 216 hodin za měsíc naprosto v mínusu.

 

V příštím (a posledním) díle se již budeme jenom ptát:

  • zda-li neselhal kontrolní mechanismus Krajského soudu v Ostravě?
  • zda-li neselhal kontrolní mechanismus Ministerstva spravedlnosti ČR?
  • ale zejména zda-li rovněž neselhal ten mechanismus těžko uvěřitelného kšeftu se znaleckými posudky tak, jak například „funguje“ na Krajském ředitelství Policie ČR Moravskoslezkého kraje, které v drtivé většině tyto částky proplácí?

Z veřejných zdrojů je nám známo, že součástí Policie České republiky je rovněž organizační složka s názvem Národní centrála proti organizovanému zločinu a ptáme se zda už nyní fungujete?

 

#dyckyIgor

 

V Praze 20. února 2019

 

Ing. Václav Peričevič, v. r. 

místopředseda Spolku Šalamoun

www.spoleksalamoun.com

 

Za správnost přepisu ručí Vít Mareček, www.ostravskezdravotnictvi.cz

 

A co na to Karel Kryl?