Město

Jak ve skutečnosti probíhá ono šetření kontrolních orgánů našeho Statutárního města Ostravy? Kdo to nezažil na vlastní kůži, ten mi nejspíše ani neuvěří. Stručně řečeno: Šlendrián.

 

Stížnost Ostrava 1 – pracovně lékařské služby ze dne 20. února 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 1 – pracovně lékařské služby ze dne 9. dubna 2018

 

Stížnost Ostrava 2 – dětská skupina srdíčko ze dne 25. března 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 2 – dětská skupina srdíčko ze dne 11. května 2018

 

Stížnost Ostrava 3 – nedostatek zdravotních sester ze dne 10. dubna 2018

Odpověď na stížnost Ostrava 3 – nedostatek zdravotních sester ze dne 11. května 2018

 

Protože mě „způsoby“ kontrolní činnosti odpovědných pracovníků ostravského Magistrátu skutečně „ohromily“, takto jsem v jistém  „rozrušení“ informoval pana tajemníka Magistrátu a rovněž vedoucí Odboru vnitřního auditu a kontroly tamtéž emailem ze dne 21. května 2018:

Pane tajemníku Magistrátu města Ostravy a paní vedoucí Odboru interního auditu a kontroly tamtéž, píšu Vám, neboť jste vysoce postavenými odpovědnými pracovníky ostravského magistrátu, kteří mj. nesou plnou pracovní odpovědnost za práci a výsledky kontrolních orgánů MMO. Takže byste měli být minimálně informováni, co se na magistrátu děje.

 

Dne 22. února 2018 jsem v podatelně magistrátu předal Odboru interního auditu a kontroly MMO stížnost, na kterou jsem obdržel odpověď dne 17. dubna 2018 (Č.j. SMO/176092/18/SVZ/Hud).

Dne 28. března 2018 jsem v podatelně magistrátu předal Odboru interního auditu a kontroly MMO stížnost, na kterou jsem obdržel odpověď dne 21. května 2018 (Č.j. SMO/221151/18/SVZ/Hud).

Dne 9. dubna 2018 jsem v podatelně magistrátu předal Odboru interního auditu a kontroly MMO stížnost, na kterou jsem obdržel odpověď dne 21. května 2018 (Č.j. SMO/236143/18/SVZ/Hud).

 

Již letmým přečtením „nálezů“ kontrolního orgánu magistrátu jsem nabyl velmi silné podezření, že „je cosi shnilého“ v kontrolních postupech odpovědných pracovníků ostravského magistrátu. Pracovnice MMO, která měla všechny stížnosti prověřit, jen otrocky přepsala „vysvětlení“, která jí poskytli jiní, taktéž odpovědní, pracovníci městské nemocnice. Ani úplné formální pitomosti nebyly této pracovnici nijak nápadné. A následně byl výsledek „kontroly“ podepsán odpovědnou vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která nejspíše ani nečetla, co vlastně podepsala.

 

Nelze se proto nezeptat, jakým že způsobem kontroluje Odbor interního auditu a kontroly MMO „kontrolní zprávy“ jiných odborů, kterým stížnosti občanů postupuje k vyřízení?

 

Chci, abyste věděli, že se s takovým šlendriánem v práci úředníků magistrátu, placených z peněz daňových poplatníků, nehodlám v žádném případě smířit a jakkoliv jej tolerovat. Pravda, bude mě to stát nějaký ten čas a peníze navíc. V roce, kdy slavíme úctyhodných 170 let od založení městské nemocnice, jak jistě uznáte, nelze jinak…

 

MUDr. Vít Mareček

občan Ostravy

www.ostravskezdravotnictvi.cz

 

P.S.: Na vědomí, pro úplnost, zasláno vedoucím komunálním politikům všech v současnosti zúčastněných politických frakcí. I když to máte „za pár“ tak za ten neskutečný šlendrián, alespoň co se týče způsobů, jakým je prováděna kontrolní činnost odpovědnými pracovníky magistrátu, nesete svůj nezpochybnitelný díl odpovědnosti. Nebo se snad mýlím?

 

– o – o – o –

 

A pan tajemník Magistrátu města Ostravy mi dne 30. května 2018, rovněž emailem, odpověděl takto:

 

Vážený pane doktore,

 

prostřednictvím elektronické pošty ze dne 21.05.2018 jste oslovil mě, vedoucí odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy, v kopii také primátora města a některé členy Zastupitelstva města Ostravy, v záležitosti Vašich podání týkajících se věcně Městské nemocnice Ostrava, p.o. K předmětné věci Vám níže sděluji následující.

 

Stížnosti občanů, doručené magistrátu, jsou přijímány a vyřizovány v souladu s interní směrnicí – Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí statutárního města Ostravy (dále „Pravidla“), jejichž účelem je stanovit jednotný postup. Dle organizačního řádu magistrátu vede odbor interního auditu a kontroly (dále IAK) centrální evidenci stížností, peticí a ostatních podání. Veškerá Vaše podání byla tímto odborem řádně zaevidována a v souladu s částí IV., odst. 3 Pravidel („stížnost šetří a vyřizuje odbor, kterému s ohledem na její zaměření věcně přísluší“) byla jednotlivá podání postoupena k vyřízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu (dále SVZ) jako věcně příslušnému odboru. Dle části V., odst. 6. Pravidel („odbory úřadu jsou povinny jedno vyhotovení odpovědi na stížnost v kopii předat evidenčnímu místu“) předal odbor SVZ následně do centrální evidence na vědomí informaci o vyřízení Vašich podání. Z výše uvedeného postupu tedy vyplývá, že za správné vyřízení jednotlivých stížností zodpovídá vedoucí příslušného odboru, do jehož kompetence daná věc spadá, nikoliv odbor interního auditu a kontroly.

 

Vážený pane doktore, v postupu zainteresovaných odborů jsem neshledal pochybení a Vaši stížnost tímto hodnotím jako nedůvodnou.

 

S pozdravem

 

Ing. Břetislav Gibas

Tajemník

 

– o – o – o –

 

Ani se mi už nechtělo tomu člověku psát. Tajemník. Úplně mě otrávil. Ale překonal jsem se a následujícího dne 30. května 2018 jsem jim sdělil:

 

Tak už tomu konečně rozumím, pane Tajemníku, úřad nekontroluje, nýbrž eviduje!

 

Vážený pane tajemníku,

 

děkuji za Vaši pozoruhodnou odpověď. Formálně snad správně, obsahově úplně k ničemu. Nestěžoval jsem si. Jen jsem chtěl vědět, jak ve skutečnosti kontrolujete a prověřujete. A ejhle, vy především evidujete! Jen tak dál. Ale ne za peníze daňových poplatníků.

 

S pozdravem „ANO bude líp“

 

MUDr. Vít Mareček

www.ostravskezdravotnictvi.cz

 

– o – o – o –

 

 

A tak se ptám: Co když kontrolní orgány SMO stejně či obdobně postupují rovněž při řešení stížností jiných občanů? A jakým způsobem asi probíhají pravidelné audity městských společností?

A ještě dodávám: Z odpovědných komunálních politiků mi neodpověděl ani jediný. Asi neznají odpověď. Nebo na městě mají málo sekretářek. Nebo je to všechno úplně, ale úplně jinak.

Do konce července 2018 obdržely kontrolní orgány Města celkem 8 stížností, upozorňujících na podivuhodné praktiky v naší městské nemocnici. Já zase na oplátku obdržel od Města 6 odpovědí ve stejném duchu jako byly ty první tři.

Nepolevím. Se šlendriánem, hloupostí a zlobou sice vyhrát nelze, ale je třeba opakovaně bojovat, než nás ten „Plevel“ dočista zahubí.