Několik zvídavých (a taky docela naléhavých) dotazů děkanům našich lékařských fakult?

Tento email jsem zaslal všem děkanům našich lékařských fakult dne 14. července 2020. Ty otázky jsou velice naléhavé, neboť v těchto dnech „dodělává“ naše ostravská lékařská fakulta. A agónie je to více než trapná, nedůstojná, no prostě otřesná…

 

Spectabiles, vážení kolegové,

již několik dlouhých měsíců jsme v naší rodné zemi nedobrovolnými svědky neobyčejně trapné (a přitom tak nechutné) agónie lékařské fakulty (a potažmo celé OU). Ostatně v rámci Asociace děkanů LF jste se k některým podivuhodnostem (například k neslýchané drzosti primátora Statutárního města Ostravy) rovněž vyjadřovali veřejně na webových stránkách www.dekanilf.cz. S mými jasně formulovanými názory na tuto causu se můžete seznámit v příslušných kapitolách „Fakulta“ a „Palermo“ na mém blogu www.ostravskezdravotnictvi.cz, nebo www.lekarskyklub.cz.

Nejspíše nikdo soudný v naší zemi dneska již nepochybuje, že je cosi shnilého na ostravské LF, jakož i na celé té podivuhodné OU. Rektor OU, usvědčený (avšak dosud nepotrestaný) plagiátor, byl po dobu dlouhých 9 (slovy devíti) roků z 10 (slovy deseti) let existence ostravské LF oním garantem oboru všeobecné lékařství. Dneska tento „universitní profesor“ ani necítí stud, kam to vysoké učení lékařské v Ostravě dovedl – natož aby byl vůbec jen schopen vnímat, že v civilizovaných zemích by každý normální universitní profesor sám, bez jakéhokoliv upozorňování, odstoupil z vysoké akademické funkce (v Japonsku by zcela určitě spáchal harakiri, aby ochránil aspoň čest své rodiny). O dlouholetém majoritním děkanovi ostravské LF (6/10) se raději nebudu již ani zmiňovat, bo to byla a jest Marionetta, která, již z komunistických časů, nejspíše vůbec neví „vo čem to gou“…

Nemám ze zkázy a zmaru ostravské akademické medicíny pochopitelně pražádnou radost. Nejvíce je mi líto těch podvedených mediků, našich suspektních lékařských dětí. Stali se totiž nedobrovolnými svědky a rukojmími nelítostného boje mezi dvěma zdivočelými bandami na tom našem Divokým Východě. Na jedné straně „Starobolševiků mysli“ (Dvořáček, Dvořáčková, Martínek, Němeček, Feltl, Plevová, Sochorová, Srovnal, Krupa, Babka, Luzar, Hapala, Skypala, Homza, Drobil, Etc.). Na straně druhé „Novobolševiků mysli (Lata, Hájek, Drozd, Zářičný, Eliáš, Malura, Crkvenjaš, Havrlant, Komínek, Ševčík, Šimetka, Čermáková, Vávra, Machytka, Macura, Vondrák, Etc.). Inu není možné pouze přemalovat cedule ve výukové nemocnici. Inu není možné pouze změnit oslovení ze starého „soudruhu primáři“ na nové a omamné „pane přednosto, docente, profesore“. A jak by řekl můj oblíbený fyzik (a taky výborný hráč na bonga) Dick Feynman – toto byl a jest typický „cargo efekt“. Jaká marnost.

Opakovaně mě zaujaly některé tak podivuhodné výroky (ne)odpovědných ostravských akademických Chacharů o tom, že prý všechno je přece v naprostém pořádku, bo nikdy nikdo prý nezpochybnil „kvalitu výuky“ či dokonce „kvalitu absolventů“. Inu takové roztomilé chucpátko, že?

Po delším čase profesor farmakologie Milan Grundmann napsal již svůj Blog č. 8, který rozhodně stojí za přečtení: https://alive.osu.cz/blog/blog-c-8-never-ending-story-bude-nebo-nebude-akreditace-vseobecneho-lekarstvi-v-ostrave/

 

Z opatrnosti přikládám několik typických citací z médií, snad to ti upocení novináři „nepopletli“:

https://lf.osu.cz/24998/lekarska-fakulta-dal-usiluje-o-akreditaci/

„Je důležité znovu zdůraznit, že veškeré výtky se týkají nedostatku odborníků s hodností docentů a profesorů a jejich nedostatečné personální zajištění mezi fakultou a fakultní nemocnicí. Fakulta se ve spolupráci s fakultní nemocnicí v posledních týdnech usilovně snažila v maximální možné míře tyto nedostatky odstranit, tam kde se jí to zatím nepodařilo, zároveň navrhla časový rámec řešení jejich odstranění. V současné chvíli byla například vypsána i nová výběrová řízení na pozice přednostů, kteří podle pracovní komise nesplňují odborné, vědecké nebo vědecko-pedagogické požadavky. S ohledem na to, že máme také své první absolventy s doktorandskými tituly a úspěšně obhájenými habilitacemi a další habilitace nás čekají na podzim, pevně věříme, že Národní akreditační úřad příští týden naši snahu a práci na odstraňování vytýkaných nedostatků při posuzování o udělení akreditace zohlední, a že se nám nakonec podaří akreditaci získat,“ říká děkan Lékařské fakulty doc. MUDr. Arnošt Martínek CSc., s tím, že Moravskoslezský kraj svoji lékařskou fakultu potřebuje.“

 

https://lf.osu.cz/25054/prohlaseni-dekana-lf-arnosta-martinka-k-preruseni-projednvani-akreditace-sp-vseobecne-lekarstvi/

„Je důležité zdůraznit, že aktuální rozhodnutí akreditačního úřadu nebude mít žádný dopad na stávající studenty, kteří obor Všeobecné lékařství na fakultě již studují. Neudělení akreditace ze strany NAU a nutnost přípravy celé nové akreditace programu však bude mít negativní celospolečenský dopad, a to nejen na samotnou fakultu a univerzitu, ale také na celý moravskoslezský region. Bezprostředním a nejvážnějším dopadem je skutečnost, že fakulta aktuálně nemůže přijímat studenty oboru Všeobecné lékařství do prvních ročníků.

„Přestože již v době před jednáním Rady NAU zahájilo vedení lékařské fakulty spolu s novým odborným garantem programu Všeobecné lékařství, a v úzké spolupráci s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, celou řadu personálních a organizačních změn, nebyly již tyto změny pracovní skupinou, odbornou zpravodajkou a většinou členů NAU akceptovány. Současné vedení lékařské fakulty, včetně mé osoby, se nezříká své dílčí zodpovědnosti na neúspěchu podané akreditace. Na druhé straně je nutné zdůraznit, že dosažení optimálního personálního zajištění docenty a profesory na začínající lékařské fakultě není otázkou několika měsíců, ale mnoha let s řadou dalších faktorů. Ano, fakulta měla deset let na to, aby své ústavy a kliniky personálně posílila. Bohužel se během těchto deseti let vystřídalo ve funkci ředitele FNO celkem pět lidí a stejně tak pět lidí se vystřídalo ve funkci děkana. Bohužel, ne všichni ředitelé nebo děkani měli zájem na zkvalitnění personální skladby lékařské fakulty. Na tuto skutečnost jsem upozorňoval otevřeným dopisem už na jaře 2018, kdy jsem jako děkan LF OU upozorňoval politické vedení města a kraje, že kvalita zvažovaného obsazení vedení FNO ohrozí do budoucna nejen udržení personální kvality lékařské fakulty, ale i statut fakultní nemocnice. Výsledkem několikaměsíčního působení tehdejšího ředitele Evžena Machytky a tehdejšího děkana Pavla Zonči bylo odvolání 4 docentů základních oborů, přičemž většina těchto funkcí není do dnešního dne odpovídajícím způsobem zajištěna a tato skutečnost je ze strany pracovní skupiny NAU výrazně kritizována.

 

https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/udrzet-lekarskou-fakultu-v-ostrave-je-klicove–shodli-se-zastupci-univerzity–nemocnic–mesta-i-kraje-147620/

 „Akreditační spis jsme poctivě připravovali zhruba dva roky. O tom, že byl spis připraven dobře, svědčí fakt, že se výtky ze strany pracovní komise Národního akreditačního úřadu a odborného zpravodaje týkají výhradně nedostatečného personální zabezpečení vedení klinik a ústavů odpovídajícím počtem docentů a profesorů“, upozorňuje děkan Arnošt Martínek.“

„Už ze samotného názvu je zřejmé, že fakultní nemocnice a lékařská fakulta jsou spojené nádoby. Studenti jsou u nás jako doma, mají tady zázemí skvěle vybavených výukových pracovišť i široké možnosti budoucího uplatnění. Těší mě, že řada absolventů ostravské fakulty „zakotví“ po studiu právě ve fakultní nemocnici nebo v ostatních nemocnicích našeho regionu. Tito absolventi jsou velmi dobře připraveni.“, zdůraznil ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.“

„Tuto kauzu totiž vnímám jako klíčovou pro budoucnost našeho kraje. Dostupnost zdravotní péče je faktor, který je pro celou společnost zásadní a nesmírně důležitý. Stačí se podívat na stav počtu lékařů, kteří u nás prostě chybí. Lékařská fakulta v našem kraji je proto v našem kraji nepostradatelná,“ uvádí hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Výtkám Národního akreditačního úřadu rozumíme, nicméně v některých oborech chybí odborníci s potřebnou akademickou erudicí v celé republice. Ale co je nesmírně důležité – nikdy nebyla zpochybněna kvalita samotné výuky či dokonce kvalita absolventů,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jan Lata. „V situaci, kdy v naší republice chybějí lékaři, se uvažuje o umožnění praxe kolegům ze zahraničí včetně států mimo Evropskou unii. Nicméně u těchto lékařů mnohdy nevíme mnoho o kvalitě jejich univerzit, předchozí výuky a už vůbec nic o vědecké erudici jejich garantů. Zcela jistě budou mít navíc hendikep v potřebné znalosti našeho jazyka. I při vědomí nedostatku vyučujících s titulem docent či profesor na plný úvazek jsme si však u absolventů naší fakulty jisti kvalitou zdravotnických zařízení i lékařů, kteří se na jejich praktické výuce podílejí,“ vysvětlil rektor Jan Lata. Podle něj jsou úvahy o možnosti převzetí lékařské fakulty jinou univerzitou nepřijatelné a znamenalo by to několikaleté přerušení její činnosti.

 

https://www.lidovky.cz/domov/soumrak-nad-ostravskou-medicinou.A200621_193634_ln_domov_ceh

„Závěry NAÚ hovoří o neutěšené situaci ohledně obsazení klíčových akademických pozic na LF OU. „Významně nenaplněny zůstávají požadavky standardů v oblasti personálního zabezpečení,“ uvádí ve zprávě zvýrazněným písmem Eva Táborská, zpravodajka žádosti o udělení akreditace a taktéž profesorka brněnské Masarykovy univerzity.

„K témuž závěru dospěla i sedmičlenná hodnotící komise NAÚ, jež doporučení akreditaci neudělit schválila jasným poměrem 6:1. „Nedá se příliš očekávat, že souhlasné stanovisko získáme,“ připustil pro Lidovky.cz Pavel Drozd, prorektor Ostravské univerzity pro vědu a kreativní činnost.

 

https://www.lidovky.cz/domov/lekarska-fakulta-v-ostrave-asi-nebude-moci-prijimat-nove-studenty.A200709_140715_ln_domov_ele

„Věřím, že stávající vedení lékařské fakulty, respektive akademický senát fakulty, vyvodí z výsledků čtrvtečního jednání Rady NAÚ patřičné důsledky a umožní zvolit nové vedení lékařské fakulty, které rozhodne, jak dále pokračovat, aby NAÚ mohl příští rok žádosti vyhovět a lékařská fakulta mohla přijímat nové studenty,“ řekl Lata.

„Neúspěch akreditace padá jednoznačně na vrub nedostatečné kvalitě akreditačního spisu a jeho zpracovatele – vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity,“ konstatoval ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). Čtvrteční rozhodnutí NAÚ označil za velmi špatnou zprávu pro město a celý region, pro které je zachování výuky oboru Všeobecné lékařství zásadní.

„Fakulta má potíže přes tři roky. Kvůli personální politice a špatné komunikaci odvolal v listopadu 2016 Lata jejího děkana Pavla Zonču. Rozhodnutí v červenci 2018 ostravský krajský soud zrušil a věc rektorovi vrátil. Média před koncem roku 2018 informovala o možných manipulacích při přijímání studentů. NAÚ loni v létě po prověření uvedl, že se při kontrole objevila pochybení. Rada úřadu zahájila řízení o omezení akreditace. Letos v lednu ho zastavila s tím, že škola chyby z minulosti napravila. V červnu hodnotící komise NAÚ schválení akreditace všeobecnému lékařství nedoporučila, rada se tak ve čtvrtek sešla znovu. Mezitím se řeší problémy kolem odvolání děkana Martínka a jeho soudního vrácení do funkce.“

 

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/univerzita-ostrava-prijimani-studentu.A200709_135529_ostrava-zpravy_pp

„Škola má možnost se proti rozhodnutí odvolat a v případě neúspěchu podat novou žádost nejdříve po dvou letech, nebo může současnou žádost stáhnout ještě před vyhotovením písemného rozhodnutí a po dopracování podat znovu.

„Někteří členové hodnoticí komise mluvili v zákulisí o tom, že jim vadil tlak ze strany Moravskoslezského kraje, města Ostravy, nemocnic či zdravotních pojišťoven, které daly společně najevo, že medicínu v regionu potřebují a podporují.

 

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/akreditace-fakulta-komise-ostravska-univerzita.A200602_092737_ostrava-zpravy_woj

„Do problematické situace se lékařská fakulta dostala poté, co se zjistilo, že v uplynulých deseti letech přijala na odvolání desítky uchazečů o studium oboru všeobecného lékařství, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Přijetí měl svým podpisem posvětit děkan Arnošt Martínek, ale i předešlí děkani. Především kvůli tomu Martínka po vypuknutí kauzy odvolal rektor Ostravské univerzity Jan Lata. Martínek se hájil tím, že šlo o systémovou chybu, nikoliv o osobní pochybení a obrátil se na soud. Ten koncem února rozhodl, že se děkan má prozatím vrátit do funkce, dokud nebude definitivně rozhodnuto o platnosti jeho odvolání.“

 

„Jsme si vědomi, že stále jsou oblasti, ve kterých personální obsazení není dokonalé, ale v některých oborech je v republice extrémně obtížné najít optimální garanty a v obdobné situaci jsou i ostatní lékařské fakulty. Soudíme nicméně, že nedostatky nejsou tak závažné, aby bránily udělení této akreditace,“ napsala mluvčí univerzity.

„Představitelé vysoké školy připomínají, že existence lékařské fakulty významně přispěla ke zvládnutí koronavirové epidemie v kraji i v celostátním měřítku. A to zapojením stovek studentů i řady lékařů v nejrůznějších pozicích, či například zapojením do projektu „Testování kolektivní imunity“. „Jedna z nejvýraznějších postav boje proti koronaviru v naší republice, Rastislav Maďar, je přednostou jednoho z ústavů ostravské Lékařské fakulty,“ připomněla závěrem Andrea Svobodová.“

 

 

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/lata-rozhovor-studium-lekarska-fakulta-ostrava-problem-management-20200602.html

„Zásadní problém LF OU a také tohoto akreditačního spisu tkvěl v nedostatečném personálním zajištění. Nicméně po odvolání děkana Martínka (důvodem bylo, že se prokázalo, že svým podpisem přijímal i studenty, kteří nesplnili přijímací zkoušky) došlo na Lékařské fakultě k významnému personálnímu posílení a opětovné posouzení ze strany Ministerstva zdravotnictví už dopadlo dobře. Stejně jako všechny ostatní lékařské fakulty v Česku v personální oblasti bojujeme, lékaři pochopitelně chtějí především léčit, v mnoha oborech objektivně chybějí akademicky erudovaní kolegové, proto není snadné získat optimální garanty. Nicméně soudíme, že stávající personální nedostatky nejsou natolik závažné, aby bránily získání akreditace.“

„Tady si dovolím razantně odmítnout jakékoli pochyby o kvalitě vzdělávání budoucích lékařů – a nejen jich, ale také ošetřovatelů, terapeutů, záchranářů, porodních asistentů a absolventů dalších oborů LF OU. Kvalitu vzdělávání ani absolventů nikdo nezpochybnil. Budoucí lékaře učí špičkové kapacity, lidé, kteří jsou zároveň pro své studenty obrovskou inspirací. Mohu jmenovat například v současnosti asi nejznámějšího českého epidemiologa Rastislava Maďara nebo známého českého „Lékaře bez hranic“ Ondřeje Šimetku. Fakulta je navíc mladá a pyšní se nejmodernější technikou, takže nechybí ani špičkové zázemí. Věřím, že kdybyste se zeptal samotných studentů, spokojenost potvrdí.“

„Problémy, které fakulta momentálně řeší, vidím jako manažerské selhání jejího vedení. Jedná se jak o dlouhodobé podcenění personální práce, tak i o absenci rychlého řešení problémů, které se neděje. Udržení akreditace nejprestižnějšího oboru, tedy Všeobecného lékařství, má být nezpochybnitelnou prioritou fakulty a její ohrožení je neomluvitelnou chybou, manažerským selháním na té nejvyšší úrovni, které může mít fatální dopad nejen na tento obor, ale na celou fakultu i poskytování zdravotní péče v Moravskoslezském kraji.“

A tak se nelze, Spectabiles, otevřeně a hlasitě nezeptat:

  1. Jsou pro kvalitní výuku mediků kompetentní docenti a kompetentní profesoři v dostatečném počtu skutečně potřební, jestliže se ostravští Chachaři opakovaně domnívají, že na ostravské LF prý nabízeli jak kvalitní pregraduální výuku, tak rovněž byli a jsou přesvědčeni, že ostravská LF prý produkovala (a ještě chvíli prý produkovat hodlá) kvalitní absolventy?
  2. Nebo se snad jedná, ze strany ostatních LF, naopak o výrazné snížení laťky, že i ona podvodná a lživá ostravská LF mohla a stále prý může produkovat stejnou „kvalitu“?
  3. Skutečně se někdo soudný může domnívat, že současná ostravská LF, v tom personálním marasmu, může garantovat skutečně kvalitní absolventy, kteří budou ještě v nejbližších letech opouštět tuto v agónii se svíjející LF?
  4. A konečně může se někdo soudný u nás domnívat, že na současném pracovním trhu lékařských docentů a lékařských profesorů jsou nějací kompetentní učitelé vůbec k mání? A pokud ano, že budou ochotni se takto kompromitovat?

Spectabiles, prosím o Vaše názory, odpovědi – a činy. A o tom doslova rozbombardovaném specializačním vzdělávání v naší zemi až někdy jindy…

Ad informandum si Vám v příloze dovoluji zaslat „Podnět k přesnému vyčíslení škody ve Fakultní nemocnici Ostrava Odboru kontroly Ministerstva zdravotnictví ČR“, věrně ilustrující zavedené a všemi Zbabělci, Prospěcháři a Šíbry dosud tolerované mafiánské praktiky na LF OU a ve FNO. Quo usque tandem?

S úctou,

Vítek Mareček